• Regulamin

Regulamin zakupów Dropshipping w serwisie swiatzakupow.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Na stronie internetowej https://swiatzakupow.pl/ administrowanej przez firmę: RADZIOWI SP Z O O z siedzibą w Brzozowie (dalej Sprzedawca lub RADZIOWI) w ramach serwisu on-line swiatzakupow.pl oferowane są  do sprzedaży towary lub usługi stanowiących własność innych firm/dalej: Dostawca lub Dostawcy/ będących partnerami handlowymi Sprzedawcy, które użytkownicy serwisu mogą zakupić na zasadach niniejszego Regulaminu.

1.2 Sprzedawca oraz Dostawcy oferowanych towarów lub usług w ramach serwisu swiatzakupow.pl, są partnerami handlowymi na zasadach określonych w odrębnych umowach i świadczą usługi na rzecz użytkowników serwisu  zgodnie z postanowieniami  niniejszego Regulaminu.

1.3 Określone i zakupione  przez użytkownika towary lub usługi stanowią przedmiot umowy sprzedaży, którą Sprzedawca zawiera z użytkownikiem i  wykonuje we własnym imieniu i na własny rachunek, niezależnie od postanowień pkt.1.4 poniżej.

1.4 Sprzedawca nie dysponuje fizycznie towarami, oferowanymi do sprzedaży w serwisie swiatzakupow.pl, które są w posiadaniu Dostawców i po dokonaniu zakupu przez użytkownika są zamawiane u Dostawców przez Sprzedawcę, a następnie są one przygotowywane przez Dostawców  do wysyłania wraz z ich  opakowaniem i doręczane użytkownikowi przez Dostawcę, za pośrednictwem jego przewoźnika, (dropshipping) na zasadach niniejszego Regulaminu, na co użytkownik wyraża zgodę.

1.5 Dostawca nie jest stroną zawartej umowy sprzedaży i nie   ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę, w tym za dostarczenie zakupionego towaru lub usługi i termin dostawy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Sprzedawcę z chwilą wydania towaru przez Dostawcę  przewoźnikowi  celem dostarczenia towaru do użytkownika. Z chwilą przejścia własności towaru na Sprzedawcę  uznaje się, że towar został wydany Sprzedawcy, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.

1.6. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń użytkownika przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów, a  dotyczących zawartej umowy sprzedaży jest Sprzedawca.

1.7 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o tym, że Sprzedawca wydaje rzecz lub, że  Sprzedawca  lub producent określa termin przydatności rzeczy do użycia  rozumie się przez to także doręczenie przez Dostawcę w formie dropshipping, zgodnie z pkt. 1.4 i określenie terminu przydatności przez tego Dostawcę.

2. DANE IDENTYFIKACYJNE

2.1 Strona internetowa https://swiatzakupow.pl/ jak również serwis on-line swiatzakupow.pl jest administrowana i stanowi własność:

RADZIOWI sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie, ul. Chopina 8A, 36-200 Brzozów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym  pod numerem KRS nr: 0000611149, NIP: 6861687349, REGON: 364132573. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 50 000,00zł.

 Dane kontaktowe:

mail: info@swiatzakupow.pl,

telefon: 537800466,

nr konta bankowego: 79 1750 1224 0000 0000 3995 1363

2.2 Użytkowanie serwisu swiatzakupow.pl jest dobrowolne i uregulowanie przez Regulamin

3. REJESTRACJA KONTA I ŻYTKOWNIK

3.1 Użytkownikami serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Jeśli użytkownikiem serwisu jest konsument w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument), to przysługują mu szczególne uprawnienia zastrzeżone w niniejszym Regulaminie wyłącznie dla tej grupy użytkowników.

3.2 Utworzenie konta w serwisie swiatzakupow.pl jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych oraz adresu e-mail, a także utworzenie hasła oraz  zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu, dostępnego  na stronie internetowej: https://swiatzakupow.pl Warunki użytkowania serwisu swiatzakupow.pl użytkownik akceptuje poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji, dokonywania zakupów lub podczas użytkowania serwisu. Użytkowanie serwisu swiatzakupow.pl  jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

3.3 Użytkownik ma obowiązek zachować swoje hasło dostępu do serwisu w ścisłej tajemnicy. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do konta użytkownika traktowane będą, jako czynności wykonane przez użytkownika, na którego konto one wskazują.

3.4 Możliwe jest dokonywanie zakupów w serwisie swiatzakupow.pl bez rejestracji konta. W tym celu należy: wybrać opcję ‘chcę złożyć zamówienie bez logowania’, podać: imię , nazwisko adres e-mail, adres dostawy zakupionych produktów oraz zaakceptować Regulamin i dokonać płatności w formie przewidzianej przez serwis.

3.5. Do użytkownika serwisu bez rejestracji konta stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 Towary lub usługi oferowane do zakupu w serwisie  swiatzakupow.pl nabywa się w następujący sposób:

Użytkownik zapoznaje się z ofertą kupna danego towaru lub usługi na stronie https://swiatzakupow.pl/, a następnie zgodnie z instrukcjami i funkcjonalnością serwisu wybiera  towary lub usługi oraz ich ilość, zatwierdza zamówienie i dokonuje płatności w wybranej, a oferowanej przez serwis formie. Dokonując płatności użytkownik  składa nieodwołalną deklarację zakupu.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

4.2Umowa ze Sprzedawcą zostaje zawarta z chwila akceptacji płatności przez użytkownika, w sposób uniemożliwiający jego wycofanie się.

 

4.3 Warunkiem realizacji zamówienia, jest wpływ pieniędzy za zakup przedmiotu zamówienia, na konto bankowe Sprzedawcy w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, którego bezskuteczny upływ powoduje anulowanie zamówienia, z wyłączeniem sytuacji, w której użytkownik wybrał formę płatności za pobraniem.

4.4.Po odnotowaniu przez Sprzedawcę  wpływu środków na konto, informuje on o tym Dostawcę i zamawia u niego towar objęty danym zamówieniem, przekazując Dostawcy jednocześnie podane przez użytkownika imię i nazwisko oraz adres dostawy, wyłącznie w celu przygotowywania zamówienia przez Dostawcę  do wysyłania wraz z jego  opakowaniem i doręczeniem zamówienia użytkownikowi, za pośrednictwem przewoźnika, z którym Dostawca współpracuje. Na przekazanie ww. danych przez Sprzedawcę Dostawcy w celu dokonania ww. czynności i przez Dostawcę jego przewoźnikowi wyłącznie w celu doręczenia zamówienia użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale  stanowi warunek konieczny do realizacji umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

4.5.W przypadku kiedy użytkownik wybrał formę płatności za pobraniem, Sprzedawca podejmuje czynności wskazane w pkt. 4.4 powyżej, z tą różnicą, że zamawiając towar u Dostawcy  objęty zamówieniem za pobraniem Sprzedawca przekazuje jednocześnie Dostawcy swój list przewozowy, aby środki od użytkownika przekazane przewoźnikowi Dostawcy trafiły następnie do Sprzedawcy

4.6 Sprzedawca doręcza użytkownikowi w formie elektronicznej, na podany przez użytkownika adres e-mail dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, po doręczeniu zamówienia przez Dostawcę, na zasadach pkt.4.4

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Konsument na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku(dalej: Ustawa) uprawniony jest w ciągu 14 dni

 od daty:

    1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, albo od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, jeśli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami, w częściach albo regularnie przez czas oznaczony;
    2. w innych przypadkach – od daty zawarcia umowy użytkownika ze Sprzedawcą, to jest akceptacji przez użytkownika płatności w sposób uniemożliwiający wycofanie się z niej;

do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 33 art. 34 ust 2 i art. 35 Ustawy.

W razie chęci skorzystania z prawa odstąpienia Konsument jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o chęci odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@swiatzakupow.pl.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2   Jeżeli przedmiotem umowy było świadczenie polegające na wydaniu rzeczy i rzecz ta została już Konsumentowi wydana, Konsument jest zobowiązany  bezpośrednio zwrócić rzecz Sprzedawcy,  na adres :

RADZIOWI Sp. z o.o.

Pustyny ul. Księża 83

Hala numer 16

38-422 Krościenko Wyżne

5.3   Niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,  Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5.4   W przypadku rzeczy ruchomej, która została Konsumentowi wydana Konsument otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, wraz z kosztami dostarczenia rzeczy, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dokonania zwrotu. Zwrot nastąpi na rachunek, z którego Sprzedawca otrzymał płatność- także w przypadku, o którym mowa w pkt.5.3

5.5 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ponadto  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

5.6  Uznaje się, że zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu stanowi informację Sprzedawcy o konieczności poniesienia kosztów , o których mowa w pkt.5.5.

5.6 Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem  umowy były:

-świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od umowy;

-usługi, których cena lub wynagrodzenie Sprzedawcy zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji użytkownika lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

- rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-  rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-są świadczenia dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.7 Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, a także posiada prawo do  rękojmi.

6. RĘKOJMIA

6.1   Sprzedawca  na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

6.2   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

6.3   W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6.4   Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a)      złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b)     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.5   Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.6   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.7   Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a)      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b)     żądać usunięcia wady

6.8   Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.9   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.10                      W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą, na adres

RADZIOWI Sp. z o.o.

Pustyny ul. Księża 83

Hala numer 16

38-423Krościenko Wyżne

6.11                       

a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

6.12                      Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.6.10

6.13                      Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

6.14                      Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c)      żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d)     żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

6.15                      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.16                      Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.17                      W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę  lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

6.18                      W terminach określonych w pkt.6.15-6.17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.19                      W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

6.20                      Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się  pkt 6.15-6.16 z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

6.21                      Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6.22                      Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

6.23                      Sprzedawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

7. ZARZĄDZANIE SERWISEM

7.1 RADZIOWI gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie serwisu umożliwiające użytkownikom  na zasadach Regulaminu nabywanie towarów lub usług. 

7.2 RADZIOWI zastrzega sobie prawo do zarządzania funkcjonalnością serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. RADZIOWI będzie się starała, aby pełna funkcjonalność serwisu była dostępna 24h/dobę.

8. ZNAKI TOWAROWE

8.1 Znaki towarów nie będące własnością serwisu swiatzakupow.pl, które są prezentowane w serwisie są własnością Dostawców, których towary lub usługi użytkownik może nabyć w serwisie i RADZIOWI prezentuje je w serwisie na zasadach umów, o których mowa w pkt. 1.2

9. ZMIANA REGULAMINU I USUNIECIE KONTA

9.1 RADZIOWI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmieniony regulamin będzie wchodził w życie w ciągu 7 dni od jego opublikowania na stronie https://swiatzakupow.pl/,

9.2  Osoby które już zakupiły towary lub usługi, realizują transakcję zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dacie zawarcia umowy ze Sprzedawcą, o której mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.

 9.3 Użytkownik po zmianie Regulaminu zostanie o tym poinformowany przy pierwszym logowaniu do serwisu od dnia wejścia w życie zmian. Użytkownik zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. Nie zaakceptowanie tego Regulaminu będzie skutkowało usunięciem konta z serwisu swiatzakupow.pl

9.4. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać z RADZIOWI umowę dotyczącą jego konta w serwisie, poprzez kliknięcie po zalogowaniu do serwisu swiatzakupow.pl przycisku „usuń konto”, a następnie potwierdzenie chęci usunięci konta. W tym momencie konto ulega dezaktywacji ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, z zastrzeżeniem, że użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec RADZIOWI  i sfinalizować umowy zawarte w wyniku wybrania przez niego

9.5. RADZIOWI zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

9.6. Jeżeli konto zostanie usunięte na podstawie decyzji RADZIOWI  użytkownik nie będzie miał możliwości powtórnej rejestracji na stronach serwisu grupomania.pl

10. REKLAMACJA W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SERWISU

10.1 Jeżeli usługi oferowane w ramach serwisu będą realizowane niezgodnie z Regulaminem użytkownik może złożyć reklamację.

10.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://swiatzakupow.pl/, lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką użytkownik występuje w serwisie  oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

10.3 RADZIOWI na rozpatrzenie reklamacji ma 30 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi, z zastrzeżeniem, że RADZIOWI może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 10 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika.

11. DANE OSOBOWE I PRZETWARZANIE

11.1 Poprzez  rejestrację konta w serwisie, użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby serwis swiatzakupow.pl przetwarzał dane osobowe użytkowników w szczególności: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

11.2  Administratorem danych osobowych jest RADZIOWI. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

11.3 Dane osobowe użytkowników  pozyskane przez RADZIOWI w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez użytkownika z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na  żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

11.4 Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie przez użytkownika zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez RADZIOWI w zakresie opisanym w punkcie 11.3

11.5 Dane użytkowników oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane użytkowników będą również przekazywane Sprzedawcom w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nich zawartej z użytkownikiem umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 5.3 regulaminu.

11.6 RADZIOWI zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia im  wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

11.7 Sprzedawca, w drodze odrębnej umowy powierzenia, powierza Dostawcy dane osobowe użytkownika w celu przygotowania towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem oraz dostawę towaru do użytkownika. Odbiorcą danych osobowych użytkownika są przewoźnicy Dostawcy, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru.

11.8 Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez RADZIOWI poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

12.

12.1 Poprzez akceptację Regulaminu, użytkownik zgadza się na otrzymywanie Newsletter (tj. aktualnej oferty serwisu swiatzakupow.pl)przesłanego drogą elektroniczną, z aktualnymi ofertami w celu utrzymania kontaktu serwisu z użytkownikami. Każdy użytkownik ma prawo odmówić Newsletter z ofertami poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w swoim koncie.

13.

13.1 Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

14.

14.1 Wszelkie spory związane z działalnością RADZIOWI w ramach serwisu swiatzakupow.pl będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla jej siedziby .

14.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

14.3 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.